Bolesławice -

Dane

Powierzchnia działki:

- 0,5600 ha

Przeznaczenie działki:

a) przeznaczenie terenu:

– teren zabudowy usługowej, w tym z możliwością lokalizacji obiektów

związanych z obsługą i handlem pojazdami,

– dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury

technicznej, dróg 28 wewnętrznych, placów i parkingów,

b) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

– wyklucza się podziały działek położonych w bezpośrednim sąsiedztwie

drogi S.01KGP /KG/ w sposób powodujący konieczność budowy nowych

bezpośrednich zjazdów z tej drogi,

c) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania

terenu:

– powierzchnia zabudowy - maksymalnie 50% powierzchni działki,

– powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 20% powierzchni działki,

– wysokość zabudowy - do 8,5 m,

– dachy budynków o kącie nachylenia do 35°,

– poziom posadowienia parteru - maksymalnie 50 cm,

– na działkach przyległych do drogi S.01KGP /KG/ należy zachować

reprezentacyjny charakter zabudowy i zagospodarowania

d) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

kulturowego:

– uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekroczyć granic

własności,

– obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajdujące się w

zasięgu uciążliwości spowodowanych własnym przedsięwzięciem

inwestycyjnym, należy zabezpieczyć dostępnymi środkami technicznymi

przed tymi uciążliwościami,

– przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowę wymagane

jest uściślenie rozpoznania warunków geologicznych,

e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

– nie ustala się,

f) szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu

terenu:

– uwzględnić istniejący rów w sąsiedztwie /zachować dostęp do

istniejącego rowu i utrzymać zieleń wzdłuż jego przebiegu/,

g) zasady obsługi komunikacyjnej:

– obsługa komunikacyjna z drogi N.20KD i ewentualnie z drogi S.01KGP

/KG/ - wyłącznie z istniejących zjazdów, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 p. 1b tiret 6, za zgodą i zgodnie z warunkami zarządzającego drogą,

– dopuszcza się obsługę poprzez drogi wewnętrzne,

– zapewnić miejsca postojowe w granicach działki, dla potrzeb własnych i

użytkowników, nie mniej niż dwa miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej,

h) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

– zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej,

– odprowadzanie ścieków - do sieci kanalizacji sanitarnej,

– odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - z teren

ów utwardzonych

i ewentualnie z dachów do kanalizacji deszczowej,

– zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej,

– zaopatrzenie w energię cieplną - z indywidualnych kotłowni, ewentualnie

z sieci ciepłowniczej,

– unieszkodliwianie odpadów - według zasad zawartych w § 8, ust. 1, p. 6,

lit. a-c,

– zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej,

zgodnie z warunkami zarządzającego siecią,

i) stawki procentowe:

– stawka procentowa służąca naliczeniu jednorazowej

opłaty - 30%,

j) inne ustalenia:

– nie ustala się;

Powyższą ofertę polecamy ze względu na lokalizację oraz bardzo duży potencjał inwestycyjny. Dużą zaletą jest bliskość drogi ekspresowej S6 tzw. „trasy kaszubskiej”. Inwestycja znajduje się w pobliżu Supermarketów, salonów samochodowych, osiedli mieszkaniowych. Bardzo dobre miejsce na każdego rodzaju działalność.

Boruta nieruchomośc Boruta nieruchomośc Boruta nieruchomośc Boruta nieruchomośc Boruta nieruchomośc Boruta nieruchomośc Boruta nieruchomośc Boruta nieruchomośc Boruta nieruchomośc Boruta nieruchomośc
Powrót

do listy

Następna

oferta

Formularz
kontaktowy

* pola wymagane